Deities

Main Deity 主神/佛

3 Heads 6 Arms 3rd Prince Nezha 三头六壁 莲花三太子

Zhong Tan Yuan Shuai 中坛元帅
Cai Shen Ye (God of Wealth) 财神爷
Guan Di (God of War) 关帝公
Da Bo Gong (Tua Pek Kong) 大伯公
Ji Gong Huo Fo 济公活佛
San Qing Dao Zu 三清道祖
Guanyin (Goddess of Mercy/Compassion) 观音菩萨
Xuan Tian Shang Di 玄天上帝
Mazu (Goddess of the Sea) 妈祖
Tai Yang Xing Jun/Sun God 太阳星君/太阳公
Gan Tian Da Di 感天大帝
Jin Zha 金咤
Mu Zha 木咤

Hua Tuo Xian Shi 华佗仙师
Dou Mu 斗母元尊
Shan Cai Tongzi 善才童子
Er Lang Shen & Heavenly Dog 二郎神 和 天狗公
Current Year Tai Sui 当年太岁
Fa Zhu Gong/Zhang Gong Sheng Jun 法主公/张公圣君
Kitchen God 灶君公
Moon Goddess 太阴娘娘/太阴星君
Qian Li Yan & Shun Feng Er千里眼 和 顺风耳
Monkey King 齐天大圣
Confucius 孔子公
Datuk Kong/Datok Kong 拿督公
Tai Yi Jiu Ku Tian Zun 太乙救苦天尊
Laughing Buddha 弥勒佛
Xun Shan Zhang Tai Bao 巡山张太保
Five battalion Commanders (Wu Ying Shen Jiang) 五营将军

Tiger God 虎爷
City God (Cheng Huang Ye) 城隍爷
Kṣitigarbha 地藏王菩萨
Justice Bao 包公
Tua Li Ya Pek (Da Er Ye Bo) 大二爷伯
Wu Yin Jiang Jun 五阴将军
General Horse (Ma Jiang Jun) 马将军
General Ox (Niu Jiang Jun) 牛将军
General of the Black Command (Hei Ling Jiang Jun) 黑令将军
Zhong Kui钟馗

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart